Rehablitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du, som har varit sjuk eller skada ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska . Rehabilitering är ett begrepp inom sjukvår socialvård och kriminalvård. Syftet med rehabilitering är att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända .

Det är alltid flera aktörer som är delaktiga i en sjukskrivningsprocess. För dig som läkare är det viktigt att känna till de olika roller som samtliga inblandade har . Ordet habilitering betyder ”att skapa förmåga”. Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att man med habilitering menar insatser till personer med . De åtgärder som vidtas på arbetsplatsen avser så kallad arbetslivsinriktad rehabilitering, inte medicinsk rehabilitering. Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare.

Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta . En beskrivning av det här resultatet är inte tillgänglig på grund av webbplatsens robots. Vid rehabilitering skapas förutsättningar för att personer med förvärvad funktionsnedsättning ska återfå så mycket som möjligt av de förmågor de hade innan . Rehabilitering och habilitering syftar till att förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan för den enskilde och att hjälpa henne eller honom att självständigt och . Efter stroke är en god rehabilitering en av förutsättningarna för att bli bättre.