Ballast betong

Betong är ett material som består av bergmaterial, ballast, sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del . CachadCement blandas med ballast och vatten till betong eller cementbruk.

Detta medför att man måste hitta alternativ ballast till betongtillverkning. Betong är en bulkvara och ett billigt byggmaterial. Några tillverkare har redan delvis börjat byta ut vissa fraktioner, men på sikt kommer nästan all ballast att bestå av krossmaterial.

Omslagsbild: I bygget för Aitikgruvan användes betong med krossad ballast. CBI Betonginstitutet har kontor i Stockholm, Borås och Lund. Ett av regeringens miljömål är ”Grundvatten av god kvalitet”. Där har naturgruset och rullstensåsarna .

Traditionellt används naturgrus vid framställning av betong men då det är en ändlig resurs använder vi bergkross som ballastmaterial. Johan Hedman Produktansvarig Betong, Skanska Asfalt Betong . Betong består av ballast (grus), cement och vatten. Används för att få en grövre struktur i betongen.