Blånadssvamp virke

Blånadssvamp kan etablera sig på timmerstockar, så kallad stockblåna eller virke som lagras på olämpligt sätt, så kallad brädgårdsblånad eller ströblåna . Blånadssvamp och mögel är vanligt och man ser i hus som är angripna tydliga spår då virket färgas. Blånadssvampar (Ophiostomatales) är en ordning av svampar inom stammen sporsäcksvampar.

De växer i död ved eller virke, där de kan penetrera några . Blånad uppkommer i virke som förvaras för fuktigt. Blånadssvampen behöver generellt fuktigare trä än mögel för att kunna gro. Blånad är ett svampangrepp och sprids med luftburna sporer. En del insekter bär med sig blånadssvamp.

Blånaden växer till sig i splintveden men . För virke anges fuktnivåer oftast med hjälp av begreppet fuktkvot.

För att undvika att virke angrips av blånad under lagerhållning och på bygget ska virket . Svampar kan indelas i grupperna mögel-, blånads- och rötsvampar. Mögelsvampen växer endast på vedens yta och missfärgar ytan. Blånadssvamp har egenskaper mellan mögel och röta. Många barkborrar överför vid angreppet en blånadssvamp till träden. Blånadssvampen växer in i veden och ger missfärgat virke.

Blånaden är en svamp som lever i mycket fuktigt virke, oftast på sågverket.

Denna typ av blånad går bra att måla över på vanligt sätt, inga . Till skillnad från många andra svampar påverkar inte Blånadssvampen träet hållfastighet men kan orsaka en illaluktande lukt. Blånaden är en svamp som missfärgar träverket. Blånaden kan uppstå i så väl nyfällt timmer, som i färskt uppsågat trävirke och i träverk som har . Bäst är vindfällen och kvarlämnat virke där virket ännu inte har torkat, samt. Granbarkborrarna för med sig blånadssvamp som snabbt infekterar veden, vilket . Nysågat fuktigt virke med sågspån är ett utmärkt material för att odla olika. Torr björk kan vara bra som strö för furu, just för att undvika blånad.

Inte heller sådana blånadssvampar utgör en biologisk grupp. För att förhindra angrepp av mögel- och blånadssvampar på nysågat virke under lagring och. En del av virket har fått svart-grå missfärgningar som jag antar är mögelpåväxt. De svampar som framkallar blånad är arter i divisionerna sporsäckssvampar och . Det är möjligt att skydda virke till en . Virket blir då mindre lämpligt som timmer och granmassaved. Högerfoten bär inte heller och han har en blånad i pannan.

Dessa bakteriedödande medel användes för att förhindra blånad hos sågat virke.